“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Music Ministry – April 2016

Deuteronomy 6: 4-5 “Hear, O Isael: The Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your strength.” Phục Truyền 6: 4-5 “Hỡi Y-sơ-ra-ên@ hãy nghe: Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta là Giê-hô-va có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính…

Sunday – June 12, 2016

Tạ ơn Chúa ban cho Hội Thánh có được buổi lễ thờ phượng Chúa được đầy ơn Chúa. Có 192 người hiện diện. Trại Thiếu Niên Báp Tít – Camp Fusion từ thứ Ba 14/06/16 – thứ Bảy 18/06/16. Xin cầu nguyện cho 31 trại viên & Ban Âm Nhạc hướng dẫn  thờ phượng được đầy ơn Chúa trong 5…

VBS 2016

VBS 2016 – Cave Quest: Following Jesus, The Light of the Word Jesus gives us hope (Psalm 71: 5) Jesus gives us courage (Matthew 14: 27) Jesus gives direction (Proverb 3: 6) Jesus gives love (John 3: 16) Jesus gives us power (2 Corinthians 4: 7)

Music Ministry – December 2015

  ISAIAH 9:6 — For to us a child is born, to us a son is given,  and the government will be on His shoulders. And He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ê-SAI 9:6 – Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là  một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ…