Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.”
Luke 2:11-14 NIV

Men’s Ministry

Tôn Chỉ: Ban Nam Giới nhằm mục đích giúp đỡ lẫn nhau để khích lệ, xây dựng đời sống tin kính Chúa, và thể hiện lòng biết ơn Chúa qua sự phục vụ.

Sinh Hoạt: Ban Nam Giới có buổi nhóm sinh hoạt hàng tháng vào ngày Chúa Nhật thứ hai (2) lúc 11h45am. Ngoài ra, chúng tôi cộng tác với ban bảo trì cơ sở để sửa chửa, và trùng tu cơ sở của Hội Thánh.

Liên Lạc: Ban Nam Giới hoan nghinh quý anh và quý ông đến tham gia sinh hoạt với chúng tôi. Xin liên lạc với các anh sau đây để biết thêm các thông tin:

  • anh Nguyễn Hữu Phước
  • anh Trần Dũng
  • anh Nguyễn Đức Tuyên
  • anh Trần Linh