“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Sermon Archive

Chân Lý Tuyệt Vời

Chúa Nhật April 15th, 2018 Kinh Văn: Thi Thiên 24 Câu Ghi Nhớ: Thi Thiên 24:3-4 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Chẳng hướng linh hồn mình vào sự hư không. Cũng chẳng…

Sự Vinh Hiển Của Chúa – Phần 3 (May 22, 2016)

Côlôse 1: 24-29 24 Nay tôi lấy làm vui vẻ về sự tôi đã chịu khổ sở vì anh em, tôi lại vì thân thể Đấng Christ, là Hội thánh, mà đem xác thịt mình chịu hết các điều còn lại trong sự thương khó của Ngài. 25 Tôi làm kẻ giúp việc của Hội thánh đó,…