“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Sermons from April 2018

Chân Lý Tuyệt Vời

Chúa Nhật April 15th, 2018 Kinh Văn: Thi Thiên 24 Câu Ghi Nhớ: Thi Thiên 24:3-4 Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài? Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Chẳng hướng linh hồn mình vào sự hư không. Cũng chẳng…