“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Chân Lý Tuyệt Vời

Chúa Nhật
April 15th, 2018
Kinh Văn: Thi Thiên 24
Câu Ghi Nhớ: Thi Thiên 24:3-4

Ai sẽ được lên núi Đức Giê-hô-va? Ai sẽ được đứng nổi trong nơi thánh của Ngài?

Ấy là người có tay trong sạch và lòng thanh khiết. Chẳng hướng linh hồn mình vào sự hư không. Cũng chẳng thề nguyện giả dối.