“Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”
Matthew 28: 19-20

Women’s Ministry

Tôn Chỉ: Ban Nữ Giới của Hội Thánh Báp Tít Đức nhằm nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau trong hành trình thuộc linh qua chương trình học Kinh Thánh, thăm viếng, sinh hoạt, và các công tác truyền giảng.

Sinh Hoạt: hàng tháng Ban Nữ Giới nhóm sinh hoạt vào Chúa Nhật thứ hai từ 11h45am – 12h45pm. Ngoài ra Ban Nữ Giới có các chương trình thăm viếng, và các dự án đặc mỗi năm để dự phần vào công việc Chúa trong và ngoài nước Mỹ.