Today in the town of David a Savior has been born to you; he is the Messiah, the Lord. This will be a sign to you: You will find a baby wrapped in cloths and lying in a manger.” Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying, “Glory to God in the highest heaven, and on earth peace to those on whom his favor rests.”
Luke 2:11-14 NIV

Women’s Ministry

Tôn Chỉ: Ban Nữ Giới của Hội Thánh Báp Tít Đức nhằm nâng đỡ, khích lệ lẫn nhau trong hành trình thuộc linh qua chương trình học Kinh Thánh, thăm viếng, sinh hoạt, và các công tác truyền giảng.

Sinh Hoạt: hàng tháng Ban Nữ Giới nhóm sinh hoạt vào Chúa Nhật thứ hai từ 11h45am – 12h45pm. Ngoài ra Ban Nữ Giới có các chương trình thăm viếng, và các dự án đặc mỗi năm để dự phần vào công việc Chúa trong và ngoài nước Mỹ.